Legal Services

Faktorer som påverkar ogiltighet i avtal

När ett avtal görs finns det flera viktiga faktorer som måste övervägas. Till att börja med måste det finnas vittnen till avtalet. För det andra måste avtalet göras av vuxna med sunda sinnen utan tvång. För det tredje måste namnen på alla parter som är inblandade i avtalets ingående samt detaljer om vad de håller med om anges i avtalet. Slutligen måste avtalet dateras, undertecknas och bevittnas.

Ogiltighet i avtal är en fråga som vanligtvis kommer upp när något av dessa villkor inte har uppfyllts. Om någon av parterna inte lever upp till slutet av affären kan den andra parten gå till domstol för att söka rättelse. Om en part i avtalet var tvungen eller var mentalt oförmögen att fatta sunda beslut kan avtalet anses ogiltigt.